Otevírací doba

Po - Pá - 9:00-17:00 hod.

So - zavřeno - informujte se předem pokud nás budete chtít navštívit v sobotu. Děkuji za pochopení.

Ne - zavřeno

o státních svátcích otevřeno pouze na zavolání 

Zavřeno

Dovolená ve dnech

CERTIFIKÁT JOURNEYMAN

001

Doporučujeme

Skládací elektroskútry značky

I-WALK

ROBSTEP

HTB1htLBSFXXXXaVapXX760XFXXXt - kopie

Zabezpečení našeho obchodu

Zabezpečení našeho obchodu proti nenechavcům.

V souladu se zákonem upozorňujeme naše návštěvníky, že celý prostor QUAD-MOTO SHOPU je uvnitř i vně objektu monitorován kamerovým záznamovým systémem, dálkově spravovaným pultem centralizované ochrany.

Objekt je zároveň pod ALARMEM a nepřetržitě střežen bezpečnostní agenturou.

Splátkový prodej

V našem obchodě nabízíme tzv. - Úvěrování čtyřkolek, motocyklů, skútrů, elektrokol a příslušenství.

Splátkový prodej nabízíme od společností Moneta (GE Money Auto) a Essox.

POZOR !!!

!!!  Provádíme - přestavby čtyřkolek pro tělesně postižené !!!

Dále nabízíme - Profesionální servis ATV, QUAD, MOTO

Leštění světlometů a lakýrnické práce !!!

Nově provádíme leštění plastových světlometů motocyklů a automobilů, ale také předních plexi oken na strojích UTV.

Dále provádíme lakýrnické práce AUTO-MOTO.

Dotazy a objednávky na tel. 602394587

Novinka AIRBRUSH na vaše Auto i Moto.

více na http://airbrushdada.wz.cz

zákon č. 223/2015 Sb. o odpadech

zákonem č. 223/2015 Sb. byl změněn zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a s účinností od 1.10.2015 doplněn o nový § 38a, odst. 5, ve kterém je stanoveno:

„Povinná osoba a distributor, včetně posledního prodejce, jsou povinni při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik odděleně. Tím nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů.“

Tato povinnost se dle MŽP vztahuje také na vozidla

Oznámení

Náklady dle zákona č.223/2015 Sb., § 38a, odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny

PŮJČOVNA ČTYŘKOLEK - CENÍK

 

Nyní není bohužel k dispozici žádná čtyřkolka.

Možnost zapůjčení i s průvodcem na vlastní čtyřkolce.

Ceny půjčovného - platba za půjčovné předem v plné výši.

1 hodina

1/2 dne

1 800 Kč

4 000 Kč

1 den

2 a více dní

8 000 Kč

od 6 500 Kč na den

Možnost i celodenních výletů u nás i v zahraničí (dle zdatnosti řidičů).  

Rezervujte si zapůjčení čtyřkolek předem telefonicky na tel. +420601593090 nebo na e-mail - quad-motoshop@seznam.cz 

Průvodce 500 Kč/hod. včetně čtyřkolky a paliva.

Projeté palivo na půjčené čtyřkolce není zahrnuto v ceně.

Dotankování dle aktuální ceny na čerpací stanici.

Půjčovna ATV čtyřkolek - QUAD-MOTO SHOP Bukovany je tu pro všechny příznivce motosportu a adrenalinové zábavy.          Budeme dbát jen o Vaši bezpečnost, ta je pro nás na prvním místě. Zapůjčíme Vám k čtyřkolce přilbu. Pokud se rozhodnete natočíme Vám video nebo foto z vaší jízdy na čtyřkolce. CD s vaší jízdou na čtyřkolce zašleme na dobírku. Možnost i  celodenních výletů (dle zdatnosti řidičů). 

Co potřebujete? Pouze řidičský průkaz skupiny B, OP nebo Pas a 30.000,- Kč na vratnou kauci. 

Provozní a půjčovní řád smluvní podmínky:

Obecná ustanovení

Pronajímatel uzavírá s fyzickou osobou, právnickou osobou, (dále jen nájemce) písemnou smlouvu o nájmu dopravního prostředku „čtyřkolky" (dále jen smlouva).

Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k užívání po dobu uvedenou ve smlouvě, dobu smluvenou a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (nájemné včetně zálohy na nájemném). Smlouva se uzavírá podle §630 a násl. Obchodního zákoníku, a to vždy jen na dobu určitou, s fyzickou osobou navíc vzhledem k ustanovení §262 odst. 1 Obchodního zákoníku.

Předpoklady potřebné k uzavření smlouvy jsou následující:

 • Platný doklad občanský průkaz + řidičský průkaz, pas.
 • Dobrý zdravotní stav.
 • kauce 30.000,-kč / čtyřkolka
 • platba za půjčovné předem v plné výši

TYP SMLOUVY

Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se
zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy a platného ceníku pronajímatele. Nájemce se zavazuje, že je sám zodpovědný za své jednání, za škody na zdraví a majetku svém, pronajímatele a třetích osob, plně za tyto zodpovídá a případné náklady bezodkladně uhradí a to v plné výši s tímto spojené.

TRVÁNÍ SMLOUVY

Nájemní smlouva se sjednává na dobu sjednanou a omezenou výší uhrazeného půjčovného, složené kauce, Doba trvání smlouvy běží až do momentu vrácení předmětu nájmu pronajímateli nájemcem, a nájemci vzniká povinnost uhradit půjčovné zpětně za dobu, která bude nad rámec sjednané smlouvy dle platného ceníku.

Od : datum ………………..……..……., hodina …….………………….. Nájemní vztah bude ukončen vrácením předmětu nájmu pronajímateli, a potvrzení předávacího protokolu pronajímatelem.

NÁJEMNÉ

 1. Nájemné dle této smlouvy činí      ………………..…. Kč/hod včetně DPH počínaje předáním a převzetím předmětu nájmu dle této smlouvy nájemcem.
 2. Nájemné je splatné ihned před převzetím vozidla nájemcem a to v hotovosti k rukám pronajímatele.

POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

 1. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci při podpisu této smlouvy ve svém sídle, nebo dle dohody i u nájemce.
 2. Předmět nájmu musí být ke dni jeho předání nájemci způsobilý k obvyklému provozu.
 3. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci spolu s předmětem nájmu i veškeré potřebné doklady, zejména osvědčení o technickém průkazu, doklad o zákonném pojištění vozidla, případně jiné potřebné doklady, vyžaduje-li to situace.
 4. Předání předmětu nájmu proběhne bezodkladně pronajímatelem po podpisu smlouvy.
 5. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za zájemce, nájemce, ani jeho zdravý, škody, jednání, tato je plně na zájemci, nájemci. Nájemce byl seznámen s povinností nosit ochranou přilbu a odpovídající ochranné oblečení. 

POVINNOSTI NÁJEMCE

 1. Nájemce prohlašuje že jeho zdravotní stav je dobrý, způsobilý k užívání čtyřkolky a je si vědom možných následků..
 2. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout. Veškerou odpovědnost za způsobené škody nese nájemce, bez ohledu na to kdo stroj řídil.
 3. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.
 4. Pro zapůjčení stroje nájemce předloží osobní doklady, nájemce souhlasí s pořízením jeho fotografie a souhlasí se zpracováním jeho osobních dat, dle platných zákonů ČR.
 5. Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou a provozními podmínkami stroje a byl seznámen se zásadami bezpečné jízdy, bezpečného a řádného užívání.
 6. Nájemce nesmí řídit stroj pod vlivem jakýchkoliv návykových nebo omamných látek, půjčovna je povinna sdělit na požádání policejních orgánů totožnost osoby, která v době spáchání případného přestupku či trestného činu stroj řídila.
 7. Pokud nájemce během jízdy zjistí závady na stroji, nebo pokud se stroj stane nepojízdným, je povinen o tom ihned informovat půjčovnu na telefonním čísle - +420 601 59 30 90.
 8. Nájemce byl informován, že se s předmětem nájmu nesmí závodit a nájemce musí předmět nájmu užívat pouze dle pokynů   pronajímatele a v souladu s touto smlouvou a provozním řádem pronajímatele, půjčovny. Stroj nesmí být použit pro další půjčování nebo pro jiné výdělečné účely. V případě porušení těchto podmínek je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu až do výše kauce. Případná smluvní pokuta bude odečtena ze složené kauce při vrácení stroje. Nejste-li si jisti způsobem      použití stroje, informujte se u pronajímatele.
 9. Nájemce bude čtyřkolku používat jen na veřejných komunikacích a vyhrazených cestách, mimo zákazy vjezdu a soukromé pozemky. Poškození soukromých pozemků nájemce hradí v plné výši. Jízda bude okamžitě ukončena.
 10. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnost provozu na komunikacích dle platných vyhlášek, se strojem se nesmí skákat a jezdit takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození nebo nadměrnému opotřebení, tak jako škodě na pozemcích, komunikacích a ostatním majetku. Stroj se nesmí přetěžovat.
 11. Před zapůjčením stroje nájemce složil kauci ………………... kč (………………………. korun ), která mu bude vrácená v plné výši v případě, když zapůjčený stroj bude vrácen ve stavu v jakém byl půjčen. Každé poškození nebo neúměrné opotřebení bude ihned po vrácení vyhodnoceno dle platného ceníku náhradních dílů a cena za poškozený díl bude odečtena z kauce ( i klíče ).
 12. Cena za pronájem stroje je stanovena dle platného ceníku a je splatná při předání stroje do pronájmu, v hotovosti nebo dle dohody. Překročení částky dohodnuté předem, bude doplaceno, nebo odečteno s kauce složené nájemcem.
 13. Nájemce nesmí nechávat stroj bez dozoru nebo nezabezpečené proti odcizení. Nájemce ručí při odcizení nebo poškození stroje v plné výši jeho ceny, a tuto bezodkladně uhradí.
 14. Stroj se půjčuje a vrací s plnou nádrží benzínu, pokud nájemce před vrácením stroje nádrž nedoplní, bude mu účtovaná aktuální cena benzínu, není-li v dodatku dohodnuto jinak.
 15. Ve stroji je lékárnička, pokud dojde ke ztrátě nebo poškození bude účtována pokuta 1000 kč.
 16. Stroj je nájemce povinen vrátit do určeného termínu, nestihne-li nájemce stanovený termín, je povinen o tomto informovat půjčovnu a nájemci bude účtována pokuta 1000 kč za každou i započatou hodinu po termínu vrácení.
 17. Pokud nájemce přeruší jízdu z důvodu špatného technického stavu stroje nebo pokud byl pronajímatelem vyzván k přerušení jízdy (aniž by k tomu zavdal příčinu ) bude mu vrácena zpět poměrná část zaplacené částky.
 18. Znečištění stroje je ceněno dle platného ceníku, 1000,-kč mírné, velké 1500,-kč. Bude následně doúčtováno.
 19. Nájemce plně zodpovídá, jako zákonný zástupce za dítě, osobu mladistvou a za jednání této osoby na předmětu nájmu v případě, že mu předá předmět nájmu k užívání. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za toto jednání nájemce, zákonného zástupce.

POJIŠTĚNÍ Čtyřkolky mají sjednáno zákonné pojištění (povinné ručení). V případě škody nebo uplatnění pojištění přebírá náklady nájemce. V případě vzniku škod nájemcem(mimo zákonné pojištění), je pronajímatel oprávněn takovou škodu odečíst z uvedené kauce včetně nákladů se škodou spojené. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za nájemce, ani jeho zdravý, škody, jednání, tato je plně na nájemci.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 • Nájemce je předem seznámen, proškolen s obsluhou čtyřkolky, jejím bezpečném ovládáním a o bezpečnosti provozu čtyřkolky.
 • Každý nájemce je obeznámen s tím, že jízda na čtyřkolce je na jeho vlastní nebezpečí, je obeznámen s tím že v případě, pokud jízdou na čtyřkolce, způsobí sobě, provozovateli, pracovníkům pronajímatele, třetím osobám škodu, odpovídá za      tuto v plném rozsahu.
 • Všem nájemcům je k dispozici půjčovní řád půjčovny.

SKONČENÍ NÁJMU - Zánik užívacího práva

Smlouvu lze ukončit v případě hrubého porušení některého z ustanovení této smlouvy či ustanovení zákona jednou ze smluvních stran, přičemž hrubým porušením. se rozumí takové jednání smluvní strany, které znemožní řádnou realizaci této smlouvy. Právo užívat čtyřkolku zaniká momentem výpovědi a nájemce je povinen předmět nájmu přestat ihned užívat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nájemce uvádí, že byl seznámen s obsluhou předmětu nájmu, smlouvu a provozní řád četl, rozumí mu a v plném rozsahu souhlasí podpisem této smlouvy.
 2. Nájemce souhlasí s vytvořením fotodokumentace a užitím foto dokumentace pro potřeby pronajímatele, v plném rozsahu. Např. tisk propagační letáky, zveřejnění na e-shop, a pod.
 3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
 4. Veškeré změny této smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v písemné formě.
 5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem      odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
 6. Tato smlouva se vyhotovuje v 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
 7. Při předání stroje nájemci bude zároveň předán na prostudování dokument bezpečnosti jízdy na čtyřkolce- nutné prostudovat!!

 

V Benešově

 

Pronajímatel                                                                                             Nájemce

UM motorcycles

Motocykly americké značky UM Motorcycles s obsahem motoru 125cc

www.um-motorcycles.cz

775656_51d22efafa7e4ad59ccec3747b5083a3~mv2

Nové webové stránky na moto

Na našich nových webových stránkách najdete TOP MOTOCYKLY.

www.motocykly-top.cz

Autorizovaný prodejce

Naše firma se zabývá prodejem motocyklů a skútrů značek BENELLI, KEEWAY, SYM, LEM a REBEL MASTER

benelli_logoBIG

logo

images

LEM-logo

USGGYt0g_400x400

a dalších značek

imagesCAXDMHIL

imagesCAE5XQE7

Elektrický skútr TOYS BIKE 48V

Novinka s motory 2x500W

- více info zde

a

Elektrické skútry
POLARIS

U nás zakoupíte značkové stroje POLARIS.

Nabízíme servisní zázemí, dále prodej náhradních dílů a doplňků.

LOGO POLARIS 2

CECTEK

Info o čtyřkolkách CECTEK naleznete i na našem dalším webu

www.cectek-racing.cz

imagesCACOR06A