Reklamace vadného zboží zakoupeného na shopu www.ebike-shop.cz  Pokud už Vás potkala ta nepříjemnost, že na některém z našich produktů se v průběhu záruční doby vyskytla vada, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte právo na reklamaci zboží. V takovém případě je třeba reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.
Poznámka: Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Postup vyřízení reklamace: 1.    Vytiskněte a vyplňte reklamační list, který obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro bezproblémové vyřízení Vaší reklamace. 2.    V reklamačním listu uveďte jméno, adresu a kontakty na Vás, a číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné. Závadu popište co nejpodrobněji a uveďte veškeré informace, důležité pro posouzení Vaší reklamace. 3.    Reklamační list, vyplněný ve všech kolonkách podepište a vložte do zásilky s reklamovaným zbožím.              - Reklamované zboží musí být zasláno kompletní, včetně veškerého příslušenství, návodu k obsluze a všech dalších náležitosti, se kterými bylo zakoupeno.              - Zboží musí být čisté a zbavené nečistot.              - Není-li to z povahy věci nemožné, zboží musí být zasláno v původním obalu.              - K zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu – faktury, a vytištěný a podepsaný reklamační list.              - Zboží je nutné zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku).              - Balík musí být čitelně označen nápisem REKLAMACE-ESHOP a Vaší zpáteční adresou.   Bez obdržení potřebných podkladů bohužel není možné reklamaci vyřešit, reklamační řízení tedy může být započato až po dodání všech potřebných podkladů. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Reklamace nelze podávat telefonicky.
4.    Reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu. Na základě zaslaných podkladů Reklamační oddělení rozhodne o reklamaci obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky s reklamovaným zbožím. Reklamace bude odborně posouzena a bude stanoven další postup vyřizování reklamace. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí oznámení, zde je reklamace oprávněná či nikoli. 5.    O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky či emailem. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, Vám bude  podle požadavku na vyřízení reklamace zaslán opravený výrobek, nový kus, nebo vrácena kupní cena. V případě, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné, poukážeme částku převodem na váš bankovní účet. Číslo účtu uvádějte prosím kompletní, včetně pomlček a lomítek. Peníze nevracíme složenkou.
Na co se záruka nevztahuje: - Zboží bez věrohodného potvrzení o nabytí. - Modifikované zboží. - Zboží nesprávně udržované. - Běžné projevy opotřebení a stárnutí. - Nesprávné použití, nadměrné zatěžování, poškození při přepravě, poškození pádem. - Produkty, které nebyly zakoupené na www.ebike-shop.cz
Pravidla reklamací na ebike-shop.cz se řídí zákonnými normami platnými v České republice. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní. v případě jednání se zahraničním dodavatelem, se může doba prodloužit až na 90 dní. 
Vyřizování reklamací podléhá ustanovením těchto právních norem: Je-li kupujícím spotřebitel:
Občanský zákoník a Zákon o ochraně spotřebitele Je-li kupujícím podnikatel: Obchodní zákoník
Neproběhla reklamace dle vašich představ? Kontaktujte naše odpovědné pracovníky emailem na quad-motoshop@seznam.cz

Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:
Reklamace na našem e-shopu se vyřizují na adrese: